Wettelijke kennisgeving

Algemene voorwaarden van KLAFS GmbH

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden van KLAFS GmbH  (hierna: de ‘Algemene Voorwaarden’) wordt verstaan onder: 

Klafs: KLAFS GmbH, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (74523) Schwäbisch Hall (Bondsrepubliek Duitsland), aan de Erich-Klafs-Strasse 1-3, tevens gevestigd te (3446 CR) Woerden aan de Jaap Bijzerweg 5 en geregistreerd onder Kamer van Koophandel nr. 88078981, tel. +31 (0)348-748339, info@klafs.nl;

Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Klafs een Overeenkomst aangaat;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Klafs en de Klant tot stand komt betreffende het leveren van wellness- en spaproducten en indien gewenst het monteren en installeren van deze producten, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle rechtshandelingen benodigd voor het aangaan of ter uitvoering van die overeenkomst;

Partijen: Klafs en de Klant tezamen.

2. TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere Overeenkomst tussen Klafs en de Klant.

2.2 Alle wijzigingen of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst gelden uitsluitend indien deze door Klafs uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Klafs zijn vrijblijvend.

3.2 De in de aanbiedingen en offertes genoemde prijzen zijn inclusief btw, invoerrechten en andere verschuldigde belastingen. 

4. OVEREENKOMST

4.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand indien zij door Klafs schriftelijk zijn aanvaard en bevestigd, dan wel nadat door Klafs een begin met de uitvoering is gemaakt. 

4.2 Aanvullingen of wijzigingen op de Overeenkomst of toezeggingen door (medewerkers van) Klafs, binden Klafs slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd. 

4.3 Indien wijziging van het ontwerp en/of de (technische) specificaties van een product op grond van wet- en regelgeving vereist is, is Klafs gerechtigd de Overeenkomst te wijzigen zodat de te leveren producten in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving. Indien dit mocht leiden tot een prijsverhoging van meer dan 10% ten opzichte van de overeengekomen prijs is de Klant gerechtigd de Overeenkomst, middels aangetekend schrijven en binnen 14 dagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld, te ontbinden.

4.4 Afhankelijk van de door Klant gewenste uitvoering en de plaatsing van het ontluchtingspaneel, kunnen de buitenafmetingen van de sauna of SANARIUM® tot 5 cm afwijken van de overeengekomen afmetingen. Dit heeft geen invloed op de inwendige afmetingen van de sauna of SANARIUM®. Voornoemde afwijking wordt geacht redelijk te zijn en is derhalve niet aan te merken als een tekortkoming zijdens Klafs.

4.5 Onverminderd de op grond van de Overeenkomst op Klafs rustende verplichtingen, is Klafs gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door (een) derde(n) uit te laten voeren.

5. PRIJZEN

5.1 Alle prijzen luiden in euro’s, inclusief btw, invoerrechten en andere verschuldigde belastingen. Eventuele administratiekosten en kosten verbonden aan verpakking, levering (transport), verzekering, montage, aansluiting en/of extra materialen worden separaat vermeld en in rekening gebracht.

5.2 De prijzen zijn vast voor een periode van 6 maanden na het tot stand komen van de Overeenkomst. Klafs behoudt zich het recht voor haar prijzen na verloop van voornoemde periode van 6 maanden te verhogen en door te berekenen aan de Klant. Indien dit mocht leiden tot een prijsverhoging van meer dan 10% ten opzichte van de overeengekomen prijs is de Klant gerechtigd de Overeenkomst, middels aangetekend schrijven en binnen 14 dagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld, te ontbinden. 

6. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

6.1 De Klant stelt Klafs in de gelegenheid de ruimte waar de producten worden geplaatst te inspecteren en te meten en zorgt ervoor dat er geen zaken aanwezig zijn die het inmeten belemmeren. De Klant is verplicht Klafs schriftelijk te informeren indien na de inspectie of het inmeten als hiervoor bedoeld wijzigingen in de betreffende ruimte plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op de door Klafs te leveren producten en/of te verrichten diensten. 

6.2 De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat de ruimte waar de producten worden geplaatst en waar de diensten worden verricht hiervoor geschikt is. Hieronder wordt onder meer begrepen dat de ruimte schoon en leeg is en dat het uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden (zoals boren en zagen) mogelijk is. Voorts dienen alle deuren, trappen, openingen en (door)gangen waardoor de producten moeten worden vervoerd om in de ruimte te komen waar deze worden geplaatst tenminste 80 cm breed te zijn. 

6.3 In aanvulling op het vorige lid, gelden voor onderstaande producten de volgende aanvullende vereisten waaraan conform de daartoe door Klafs verstrekte (technische) specificaties vóór de leveringsdatum dient te zijn voldaan:

Sauna/SANARIUM®:

 • alle aansluitingen t.b.v. de ventilatie en ontluchtingsfaciliteiten dienen aanwezig te zijn;
 • de elektrische installatie alsmede (extra) elektrische aansluitingen dienen aanwezig te zijn;

Sanitair:         alle leidingen en aansluitingen dienen aanwezig te zijn.

6.4 Muren en afwerkingen (zoals sokkels voor whirlpools en badkuipen) mogen slechts worden geplaatst of afgewerkt nadat de producten volledig zijn gemonteerd.

6.5 Indien de aanvang of voortgang van de levering en/of montage van producten niet mogelijk is of wordt vertraagd doordat de Klant tekort komt in de nakoming van één van de in dit artikel genoemde verplichtingen, dient de Klant de daarmee voor Klafs verband houdende schade te vergoeden. Onverminderd de verplichting van de Klant om de schade die Klafs lijdt te vergoeden, is Klafs in dit geval, indien aan alle wettelijke vereisten daartoe is voldaan, tevens gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

6.6 Voor de serie Sauna S1, controleert de klant de benodigde installatie eisen, en zorgt ervoor dat ze beschikbaar zijn, of worden nageleefd.

7. LEVERING

7.1 De door Klafs opgegeven leveringstermijnen en data zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. 

7.2 Indien het gewenste levermoment bij het sluiten van de Overeenkomst nog niet bekend is, kan de Klant het gewenste levermoment nadien schriftelijk aan Klafs doorgeven. In dat geval dient de Klant rekening te houden met een termijn van tenminste 30 dagen tussen het schriftelijke verzoek om levering van het product en de daadwerkelijke levering. 

7.3 Bij overschrijding van de leveringstermijn wordt Klafs een nieuwe termijn voor levering gegund. Deze nadere leveringstermijn is gelijk aan de oorspronkelijke leveringstermijn met een maximum van 2 maanden. Indien de overschrijding van de leveringstermijn ontstaat door overmacht, zoals omschreven in artikel 13.2 van deze Algemene Voorwaarden, dan wordt de leveringstermijn verlengd voor de periode waarin de overmachtssituatie voortduurt met een maximum van 2 maanden. Bij het overschrijden van de nadere leveringstermijn of in geval van overmacht na het verstrijken van een periode van 2 maanden, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

8. BETALING

8.1 Klafs is gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de te leveren producten en/of diensten te verlangen.

8.2 Betaling van de door Klafs te leveren of geleverde producten en/of diensten geschiedt door middel van overmaking naar een door Klafs aan te wijzen bankrekening binnen de op de factuur vermelde vervaldatum.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 Alle aan de Klant geleverde producten blijven eigendom van Klafs, doch zijn voor rekening en risico van de Klant, totdat alle krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, door de Klant volledig zijn voldaan. 

9.2 Indien Klafs haar eigendomsvoorbehoud inroept, komen de kosten voor het terughalen c.q. terugvorderen van de producten voor rekening van de Klant. De Klant geeft bij voorbaat toestemming aan Klafs en aan door Klafs aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Klafs zich bevinden en die producten terug te nemen. 

10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, documenten en zaken, alsmede voorbereidend materiaal daarvan (de ‘Informatie’) berusten uitsluitend bij Klafs of haar licentiegevers. 

10.2 Het is de Klant niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klafs de Informatie ter beschikking te stellen aan derden, te verveelvoudigen of daarvan kopieën te (laten) vervaardigen. 

11. ONTBINDING

11.1 De Klant heeft geen recht op ontbinding van de Overeenkomst overeenkomstig artikel 6:230o BW (herroepingsrecht) omdat de producten volgens de specificaties van de Klant worden vervaardigd, niet geprefabriceerd zijn en worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, en/of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

11.2 Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan de voor hem geldende verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet, is Klafs, na de Klant in gebreke te hebben gesteld waarbij de Klant een redelijke termijn voor nakoming van de verplichtingen werd geboden, gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikellid, is de Klant gehouden de door Klafs geleden schade te vergoeden.

11.3 In het geval van faillissement, surseance van betaling, toepassing van de wettelijke schuldsanering of onder curatele stelling van de Klant, is Klafs gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

11.4 Indien Klafs de Overeenkomst ontbindt op grond van artikel 11.3 van de Algemene Voorwaarden of indien de Klant de Overeenkomst ontbindt, is de Klant gehouden 15% van het op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedrag te voldoen ofwel het daadwerkelijk door Klafs geleden verlies of de gederfde winst indien dit bedrag lager is.

12. GARANTIE

12.1 Klafs staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat zij resp. gedurende 24/60 maanden garandeert dat de producten de eigenschappen bezitten die de Klant op grond van de Overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. 60 maanden geldt voor de saunacabine constructie.

12.2 Indien het product (deels) bestaat uit natuurlijke materialen zoals hout, natuursteen of keramiek, zijn afwijkingen in de kleur(schakeringen), nerf of andere (natuurlijke) kenmerken tussen het product en voorbeelden in de showroom, brochure(s) of monsters/stalen mogelijk. Dergelijke afwijkingen als gevolg van de natuurlijke eigenschappen van een materiaal zijn niet aan te merken als een gebrek in het product en sluiten het recht op garantie en/of schadevergoeding uit.

12.3 Meettoleranties die voldoen aan de voor het betreffende materiaal geldende norm, waaronder in het geval van glaselementen het bestaan van haarlijnkrassen, luchtbelletjes en kleine foutjes, en die derhalve de stabiliteit van het product niet beïnvloeden, zijn niet aan te merken als een gebrek in het product en sluiten het recht op garantie en/of schadevergoeding uit.

12.4 De garantie als opgenomen in dit artikel geldt niet indien het gebrek is ontstaan door normale slijtage van vervangbare onderdelen (zoals silicone naden en UV TL-buizen), onzorgvuldig gebruik of door foutieve montage van of het aanbrengen van wijzigingen in het product door de Klant of door de Klant ingeschakelde derden. 

12.5 Voor de eMove Technology en de ventilatie module SCC voor het sauna model S1: 2 Jahre

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Klafs is slechts aansprakelijk voor door de Klant geleden schade indien er sprake is van een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die aan Klafs kan worden toegerekend. 

13.2 Onder overmacht (een ‘niet-toerekenbare tekortkoming’) aan de zijde van Klafs wordt in ieder geval verstaan staking of ziekte van personeel, bedrijfsstoringen bij Klafs of haar (toe)leveranciers en tekortkomingen van (toe)leveranciers. 

13.3 Klafs is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de Klant niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden. 

14. RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER

14.1 Op deze Algemene Voorwaarden alsmede op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen Partijen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Algemene inkoopvoorwaarden

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN KLAFS GMBH MET HOOFDKANTOOR IN SCHWÄBISCH HALL

 1.    DEFINITIES

 1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen KLAFS GmbH (hierna te noemen: 'KLAFS') en leveranciers, ook indien deze in volgende overeenkomsten niet expliciet worden vermeld. Ze zijn dienovereenkomstig van toepassing op alle leveringen en diensten. In plaats van de aanname van geleverde producten, geldt bij leveringen de afname en bij services de in ontvangstneming van de desbetreffende service als doorslaggevend.
 2. Iedere voorwaarde van zijden leverancier die afwijkt van het bepaald in onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden, zal enkel als rechtsgeldig worden aangemerkt indien KLAFS hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden zijn eveneens van kracht ingeval KLAFS een levering van leverancier in ontvangst neemt, daarbij op de hoogte zijnde van tegenstrijdige, aanvullende of afwijkende voorwaarden welke onvoorwaardelijk werden geaccepteerd.
 3. Aanvullende of afwijkende afspraken aangaande onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden welke door KLAFS en de leverancier worden gemaakt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dienen schriftelijk vast te worden gelegd. Voornoemde geldt ook voor de vernietiging van voornoemde eis tot schriftelijke vastlegging.
 4. Alle rechten, waarop KLAFS conform de wettelijke voorschriften of op basis van het maken van enig andere afspraak naast onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden aanspraak kan maken, blijven onverminderd van kracht.

 2.    OVEREENKOMST - AFSLUITING EN WIJZIGINGEN

 1. Een bestelling of levering wordt pas rechtsgeldig, wanneer deze schriftelijk door KLAFS wordt verstrekt. Dit is tevens het geval, wanneer een bestelling of levering mondeling, met name telefonisch of door gebruikmaking van andere vormen van telecommunicatie werd verstrekt en vervolgens op juiste wijze schriftelijk werd bevestigd. Een automatisch opgestelde bestelling of levering zonder vermelding van naam en zonder handtekening, wordt als schriftelijk aangemerkt. Zwijgen van zijden KLAFS naar aanleiding van aanbiedingen, verzoeken of andersoortige verklaringen afkomstig van leverancier, kan alleen als toestemmend worden aangemerkt indien dit voorafgaand door partijen schriftelijk werd vastgelegd. Indien een bestelling of levering duidelijke fouten, zoals schrijf- en rekenfouten bevat, geldt deze voor KLAFS niet als bindend.
 2. KLAFS betaalt niet voor aanbiedingen, ontwerpen, stalen en monsters welke door leverancier worden verstrekt. Op verzoek van KLAFS dient leverancier voornoemde per omgaande en op eigen kosten terug te halen.
 3. KLAFS bezit alle intellectuele eigendomsrechten op alle aan leverancier, in het kader van de bestelling of uitvoering van de overeenkomst, geleverde concepten aangaande, designs, productversies, technische tekeningen en specificaties en bestekken. Derden dient de toegang tot voornoemde documenten te worden geweigerd. Leverancier verplicht zich om de door KLAFS aan hem overhandigde documenten, in het bijzonder de concepten inzake design en productversies, technische tekeningen en specificaties en bestekken te controleren op volledigheid, eventuele fouten, haalbaarheid en actualiteit. Naast de productspecificaties dient leverancier te controleren of de actuele productspecificaties overeenstemmen met de op de bestelling vermelde gegevens. Indien leverancier fouten of risico's vaststelt tijdens voornoemde controle, is hij gehouden deze per omgaande en schriftelijk aan KLAFS te melden. Indien er onduidelijkheid bestaat op het gebied van de technische eisen, dient leverancier deze per omgaande en schriftelijk aan KLAFS te melden en KLAFS om opheldering vragen. De documenten dienen na de afronding van de bestelling per omgaande en uit eigen beweging aan KLAFS te worden teruggegeven.
 4. Leverancier is gehouden om KLAFS, voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst, schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele exportcontroles of andere beperkingen op het gebied van verkoopbaarheid voortvloeiend uit de in Duitsland van kracht zijnde wet- en regelgeving. Anders is KLAFS gerechtigd om na een door KLAFS gestelde redelijke termijn waarin leverancier het meldingsverzuim goed kan maken en dit nalaat, de overeenkomst te beëindigen, in welk geval leverancier geen aanspraak kan maken op schadevergoeding. Het recht op schadevergoeding van KLAFS blijft onverminderd van kracht.
 5. Leverancier is gehouden om per omgaande en uiterlijk één week na ontvangst van de bestelling een schriftelijke orderbevestiging te sturen met daarin een duidelijke vermelding van de prijs en de levertijd. Afwijkingen van de orderbevestiging ten opzichte van de bestelling, worden pas als geldig aangemerkt wanneer deze binnen een termijn van twee weken niet door KLAFS worden betwist. Hetzelfde geldt ook voor eventuele latere aanpassingen in de overeenkomst.
 6. In het geval KLAFS en diens leverancier een raamovereenkomst hebben afgesloten inzake toekomstige leveringen en KLAFS uit hoofde van een raamovereenkomst een levering uitvoert, wordt deze voor KLAFS en diens leveranciers als bindend aangemerkt. Ingeval de levering afwijkt van het bepaalde in de raamovereenkomst, wordt de levering als bindend aangemerkt wanneer leverancier niet binnen een termijn van twee werkdagen na ontvangst reclameert.
 7. Op alle orderbevestigingen, verzendingsborderel, vrachtbrieven, pakbonnen, facturen van zijden leverancier dienen de bestelgegevens te worden vermeld, het gaat hier met name om het ordernummer, de besteldatum en het leveranciersnummer.
 8. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat van de oorspronkelijk afgesproken specificaties moet worden afgeweken, of wanneer dit wenselijk lijkt, dient de leverancier KLAFS hiervan per omgaande en schriftelijk op de hoogte te brengen en voorstellen tot veranderingen te verstrekken. KLAFS zal de leverancier meedelen of en welke veranderingen hij ten opzichte van de oorspronkelijke bestelling dient uit te voeren. KLAFS behoudt zich het recht voor om een bestelling op ieder moment te kunnen wijzigen. In een dergelijk geval dient de leverancier een redelijke termijn ter beschikking te worden gesteld om de benodigde veranderingen in de productie door te kunnen voeren. Indien voornoemde veranderingen voor leverancier ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst kosten met zich mee brengen, zo hebben zowel KLAFS alsook de leverancier het recht om een redelijke en dienovereenkomstige aanpassing van de afgesproken prijs te vorderen.
 9. Indien leverancier een verzoek indient voor de opening van een insolventie- of een gelijksoortige procedure over diens vermogen, of indien het met redenen omklede verzoek van een derde partij tot opening van een insolventie- of gelijksoortige procedure afgewezen wordt over het vermogen van leverancier op gronden van gebrek aan middelen, is KLAFS gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

3.    VERPAKKING, VERZENDING, LEVERING EN OVERDRACHT VAN EIGENDOM

 1. Leverancier is gehouden om de door KLAFS voorgeschreven richtlijnen na te leven aangaande de verzending van producten, met name waar het de voorschriften voor het transport, de verpakking en de aanlevering betreft. Levering dient te geschieden in een verpakking die in overeenstemming is met de aard van het te leveren product. Producten moeten zodanig verpakt worden dat schade tijdens het transport te allen tijde vermeden wordt. Verpakkingsmateriaal dient af te worden gestemd op de omvang van het te leveren product. Ter compensatie van de te betalen afvalverwijderingskosten dient de leverancier aan het einde van ieder kwartaal een all-in bedrag te betalen ter hoogte van 0,3% van het netto-orderbedrag over het desbetreffende kwartaal. Leverancier mag uitsluitend milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal gebruiken dat kan worden gerecycled. Gebruik van verpakkingsmateriaal voor meervoudig gebruik is uitsluitend na verkrijging van schriftelijke toestemming van KLAFS toegestaan. Leverancier dient op de verpakking volgende gegevens te vermelden: de leveromvang, het artikel- en materiaalnummer, artikelkenmerk, leverhoeveelheid, productiedatum en ook de ordergegevens, zoals het ordernummer, de besteldatum en het leveranciersnummer.
 2. KLAFS dient per omgaande schriftelijk op de hoogte te worden gesteld van iedere productverzending. Ingeval de producten op verzoek van KLAFS direct aan een derde worden verzonden, dient leverancier voornoemde derde schriftelijk op de hoogte te stellen van deze levering. Derde moet uit de schriftelijke kennisgeving op kunnen maken dat de verzending van de producten in opdracht van KLAFS wordt uitgevoerd. Indien leverancier van KLAFS de opdracht krijgt om specifieke formuleringen en/of vermeldingen te gebruiken ten behoeve van de schriftelijke kennisgeving aan een derde, zo is leverancier gehouden deze te vermelden. Indien werd overeengekomen dat KLAFS de transportkosten betaalt, gelden uitsluitend de kosten gemaakt voor de goedkoopste manier van verzenden, dit geldt eveneens wanneer er ten behoeve van nakoming van de overeengekomen levertermijn en tijdstip van levering een snellere verzending vereist is. Leveringen dienen voorzien te zijn van een pakbon met daarop vermeld de omvang van de levering, de artikel- en materiaalnummers, het artikelkenmerk, de leverhoeveelheid, de productiedatum en ook de ordergegevens, zoals het ordernummer, de besteldatum en het leveranciersnummer.
 3. Indien geen btw verschuldigd is op de levering, dient leverancier, voor zover dit onder zijn verantwoordelijkheid valt, de hiervoor benodigde bewijzen leveren. Voor leveringen binnen de Europese Unie dient leverancier uit eigen beweging zijn btw-nummer te vermelden, de aard van zijn onderneming aan te tonen en medewerking toe te zeggen bij het verkrijgen/overleggen van de vereiste exportdocumenten.
 4. Leveringen kunnen uitsluitend plaatsvinden van maandag tot donderdag tijdens de gebruikelijke kantooruren, op vrijdag is levering enkel tot 11:00 uur mogelijk. Leverancier vrijwaart KLAFS van eventuele claims van derden vanwege leveringen buiten voornoemde levertijden, behalve wanneer leverancier zich voor levering buiten de gebruikelijke kantooruren kan beroepen op overmacht.
 5. Leverancier dient bij de levering van producten het Besluit Gevaarlijke Stoffen (GefStoffV) na te leven. De producten moeten op correcte wijzen worden verpakt en op de verpakking en pakbon dient nadrukkelijk melding te worden gemaakt van de aanwezigheid van eventueel gevaarlijke stoffen.
 6. Overige verplichtingen onverlet latende dient leverancier het bedrijfsbeleid van KLAFS te respecteren. Op de website van KLAFS www.klafs.com kan een verkorte versie van het bedrijfsbeleid worden ingezien welke leverancier op diens schriftelijk verzoek kosteloos wordt toegestuurd.
 7. Eigendom van de producten gaat bij ontvangst onmiddellijk en onbezwaard over op KLAFS. Leverancier verklaart dat hij gerechtigd is tot wederverkoop en eigendomsoverdracht.
 8. KLAFS is ingeval van schommelingen in de vraag gerechtigd om ontvangst van producten gedurende desbetreffende periode te weigeren.

 4.    LEVERTIJD

 1. De in de order of levering vermelde, of op enig andere wijze overeengekomen levertijden en -termijnen zijn bindend van aard. De levertermijnen gaan in op de datum van de bestelling of levering. De producten moeten binnen de levertermijn of de overeengekomen levertijd volgens de door KLAFS verstrekte levervoorschriften bij KLAFS zijn aangeleverd.
 2. Indien het leverancier aan voor KLAFS benodigde documenten ontbreekt, zo dient leverancier de ontbrekende documenten tijdig schriftelijk bij KLAFS aan te vragen, één en ander met de duidelijke vermelding welke documenten worden opgevraagd. Ingeval leverancier redelijkerwijs kan inschatten dat hij de overeengekomen levertijd niet zal kunnen nakomen, dient hij KLAFS hiervan per omgaande, schriftelijk op de hoogte te stellen, inclusief vermelding van de redenen voor de vertraging en een vermoedelijke levertijd.
 3. Ingeval van vertraagde levering en na het verstrijken van een door KLAFS gestelde redelijke termijn is KLAFS gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, in welk geval leverancier geen aanspraak kan maken op schadevergoeding. Ingeval van verzuim van zijden leverancier is KLAFS gerechtigd om, voor iedere week dat de vertraging voortduurt, een boete van 0,5% per week van de netto-orderwaarde op te leggen, met inachtneming van een maximum van 5% van de netto-orderwaarde, behalve wanneer leverancier zich voor het verzuim kan beroepen op overmacht. KLAFS dient de vordering tot betaling van voornoemde boete uiterlijk bij de eindbetaling te hebben ingediend. Uitgesloten van voornoemde zijn situaties waarin sprake is van overmacht. Het recht op schadevergoeding van KLAFS blijft onverminderd van kracht. De eis tot levering door KLAFS wordt pas uitgesloten, wanneer de leverancier op verzoek van KLAFS in plaats van te leveren een schadevergoeding betaalt. De aanvaarding van uitgestelde levering vormt geen ontheffing voor het betalen van schadevergoeding of contractuele boetes.
 4. Levering vóór de overeengekomen levertijd is uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van KLAFS toegestaan. KLAFS is gerechtigd om de kosten voor de opslag van voortijdig geleverde producten of het retourzenden daarvan op leverancier te verhalen, behalve wanneer er sprake is van minimale vervroeging.

 5.    PRIJZEN EN BETALING

 1. De in de raamovereenkomst of de volumecontracten vermelde prijzen zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst bindend, dit geldt ook voor de op de order vermelde prijzen. Bij geschillen krijgen de bij de levering vermelde prijzen voorrang boven de prijzen in de volumecontracten. De in de volumecontracten vermelde prijzen hebben dan weer voorrang op de in de raamovereenkomsten vermelde prijzen. Alle prijzen zijn franco-prijzen. Bij gebrek aan afwijkende schriftelijke afspraken geldt de prijs inclusief verpakkingskosten, transportfaciliteiten en transport naar het door KLAFS aangegeven leveradres, evenals tol en andere verplichte heffingen. Prijs is inclusief de wettelijk verplichte btw, met uitzondering van een expliciete vermelding als nettoprijs.
 2. KLAFS is gerechtigd om de aard van de verpakking, de vervoersmiddelen, het vervoerstraject en de transportverzekering te bepalen. Leverancier is verplicht een transportverzekering af te sluiten. Tenzij anders overeengekomen, draagt leverancier de kosten voor de transportverzekering.
 3. KLAFS ontvangt van leverancier een factuur in tweevoud, ook wanneer de producten op verzoek van KLAFS aan derden werden verstuurd. Factuur mag niet bij de levering worden ingesloten en dient apart te worden opgesteld en verstuurd. Facturen zonder vermelding van ordernummer, besteldatum of leveranciersnummer worden niet in behandeling genomen.
 4. Betaling volgt na acceptatie van de volledige prestatie, op voorwaarde dat producten geen gebreken vertonen en na ontvangst van een controleerbare factuur. Tenzij anders overeengekomen, zal bij betaling binnen 14 dagen 3% disconto op het factuurbedrag in mindering worden gebracht, bij betaling binnen een termijn van 30 dagen geldt het nettobedrag. Betaling volgt na controle van de factuur en onder het voorbehoud dat, indien het om levering aan een derde gaat, voornoemde derde de goederen conform overeenkomst in ontvangst heeft genomen. KLAFS heeft het recht om de betaling naar eigen inzicht per cheque of overschrijving te voldoend. Ingeval van onvolledige of gebrekkige levering heeft KLAFS het recht, om, in afwachting van correcte levering, de betaling uit te stellen zonder daarbij het recht op disconto of andere kortingen te verliezen. De betalingstermijn begint in een dergelijk geval vanaf het moment dat de defecten/gebreken volledig werden hersteld. Ingeval van vroegtijdige levering van de producten begint de betalingstermijn op z'n vroegst bij het verstrijken van de levertermijn of de overeengekomen levertijd. Indien de leverancier nog materiaaltesten, testrapporten, kwaliteitscertificaten of andere documenten moet overhandigen, gaat de betalingstermijn voor de geleverde producten pas in na het overhandigen aan KLAFS van voornoemde documenten. Ingeval van betalingsachterstand mag leverancier een verzuimboete in rekening brengen van 2% boven de wettelijk geldende jaarlijkse basisrentevoet. Na verloop van een redelijke termijn door leverancier aan KLAFS verleend om de betalingsachterstand te vereffenen, is leverancier gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, behalve wanneer KLAFS zich voor de betalingsachterstand kan beroepen op overmacht. Leverancier is gehouden om op verzoek van KLAFS, en binnen een redelijke termijn, te verklaren of hij na het verstrijken van de toegekende termijn uit hoofde van betalingsachterstand voornemens is de overeenkomst te beëindigen of voort te zetten.

 6.    OVERGANG VAN RISICO

 1. Leverancier draagt het risico van beschadiging of verlies van de producten tot het moment van aflevering bij het door KLAFS aangewezen leveradres. Dit geldt ook wanneer KLAFS bepaalde zaken, zoals de transportkosten, voor zijn rekening neemt.
 2. Indien leverancier zich bij KLAFS heeft verplicht tot plaatsing en montage van de producten, gaat het risico pas na plaatsing en montage van de producten op KLAFS over. Dit geldt ook wanneer KLAFS bepaalde zaken, zoals de transportkosten, voor zijn rekening neemt.

 7.    GEBRUIK, GARANTIE, DEFECTEN EN WAARBORGEN

 1. KLAFS gebruikt de geleverde producten hoofdzakelijk voor de productie van wellness-installaties die wereldwijd en onder andere in schepen worden gerealiseerd. Dit stelt bijzondere eisen aan de producten, met name op het gebied van de daar heersende temperaturen, de hoge luchtvochtigheid, de effecten van blootstelling aan vocht, etherische oliën/geurstoffen en agressieve reinigingsmiddelen. Leverancier garandeert dat de geleverde producten aan voornoemde bijzondere eisen voldoen, ze eveneens voldoen aan de kwaliteitseisen van KLAFS voor wat betreft de eigenschappen, kenmerken en toepassingen, evenals aan de geldende wettelijke bepalingen en voorschriften en richtlijnen uitgevaardigd door overheden, beroepsorganisaties en overkoepelende organen, met name op het gebied van ongevallenpreventie en bescherming van werknemers, consumenten en milieu. Leverancier vrijwaart KLAFS van claims van derden die vanwege schending van voornoemde voorschriften tegen KLAFS of diens klanten worden ingediend, behalve wanneer leverancier zich voor wat betreft de schending van voornoemde voorschriften op overmacht kan beroepen. Ingeval leverancier twijfels of bezwaren heeft aangaande de door KLAFS gewenste uitvoering van de order, dient KLAFS hiervan per omgaande schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.
 2. KLAFS dient vastgestelde defecten binnen een termijn van twee weken na acceptatie van de producten aan leverancier kenbaar te maken. Voor onzichtbare defecten geldt een termijn van twee weken na vaststelling. Bij leveringen die uit een veelvoud aan identieke producten bestaan, dient KLAFS een representatief aantal van de geleverde producten op defecten te controleren. Voor zover de inspectie van de producten uitwijst dat deze onverkoopbaar zijn, zal de te inspecteren producthoeveelheid dienovereenkomstig afnemen. Indien uit steekproeven blijkt dat de levering defecten vertoont, kan KLAFS naar eigen inzicht terugname van de defecte onderdelen door de leverancier eisen of een schadevergoeding over de hele leveromvang eisen. Indien de inspectie van de producten uitwijst dat er sprake is van meer defecten dan gebruikelijk en verder onderzoek van de producten nodig is, dient leverancier deze onderzoekskosten te voldoen. Ingeval van vertraging of verlies van de melding volstaat bewijs van de tijdige verzending.
 3. Ingeval KLAFS en leverancier een raamovereenkomst hebben afgesloten, dient leverancier over een eigen kwaliteitsmanagementsysteem te beschikken en ervoor te zorgen dat alle producten conform voornoemd kwaliteitsmanagementsysteem worden geproduceerd en getest. Indien leverancier voor de productie of kwaliteitswaarborging van de te leveren producten, productiemiddelen, testmethodes, software, services, materialen van andere toeleveranciers inzet, moet leverancier deze toeleveranciers contractueel aan diens kwaliteitsmanagementsysteem verbinden of zelf garant staan voor het door voornoemde toeleveranciers geleverde. Leverancier dient met name eigen materiaaltests uit te voeren. Leverancier houdt de gegevens van de kwaliteitstests bij en legt de resultaten en eventuele stalen van de te leveren producten op overzichtelijke wijze vast. KLAFS wordt voldoende toegang tot de resultaten geboden, rapporten en kopieën en eventuele stalen worden overlegd. KLAFS zal onmiddellijk na ontvangst van de producten, en voor zover dat gebruikelijk is in de branche, inspecteren of het aantal en type overeenstemt met de order en er geen sprake is van uiterlijk zichtbare schade veroorzaakt tijdens het transport. Indien tijdens de inspectie of op een later tijdstip defecten worden vastgesteld, dient KLAFS de leverancier hiervan binnen twee weken na de inspectie of na de vaststelling van voornoemde defecten op de hoogte te brengen. Er vindt geen diepgaande goedereninspectie bij ontvangst plaats.
 4. Voor zover de geleverde producten defecten vertonen die ze volgens de wettelijke voorschriften commercieel onbruikbaar maken of wanneer deze volgens de voorschriften door KLAFS moeten worden weggegooid, kunnen de afvalverwijderingskosten hiervoor op de leverancier worden verhaald. Overige rechten op schadevergoeding blijven onverminderd van kracht.
 5. Bij defecten aan de producten kan KLAFS onverminderd zijn recht doen gelden op het vorderen van schadevergoeding, naar eigen keuze en per omgaande herstel van de defecten eisen of de levering door leverancier eisen van in perfecte staat verkerende producten. Leverancier is gehouden om de voor herstel benodigde kosten te dragen, met name de kosten voor plaatsing en verwijdering, de kosten voor het terugsturen van defecte producten en de kosten die in het kader van het onderzoek naar de oorzaak van het defect werden gemaakt. Eén en ander geldt ook wanneer de producten na levering, ten behoeve van gebruik overeenkomstig de bestemming, naar een andere locatie werden overgebracht als door KLAFS aangegeven. Indien leverancier zijn herstelverplichting niet binnen een door KLAFS gestelde redelijke termijn nakomt, mag KLAFS besluiten om de benodigde maatregelen, op kosten en risico van de leverancier, zelf of door een derde uit te laten voeren, met uitzondering van het geval waarin leverancier zich voor het niet nakomen van de verschuldigde herstelwerkzaamheden op overmacht kan beroepen. Een termijnbepaling is overbodig indien de leverancier de beide manieren om aan diens garantieplicht te voldoen, weigert of wanneer alsnog nakomen door leverancier is mislukt of wanneer dit voor KLAFS een onredelijke last betekent. Het alsnog nakomen van de garantieplicht kan voor KLAFS met name een onredelijke last inhouden wanneer KLAFS de ondeugdelijke producten reeds aan een derde heeft geleverd. Een termijnbepaling is met name overbodig wanneer de leverancier nakoming van diens garantieplicht definitief weigert of wanneer er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden die, na afweging van de wederzijdse belangen, het eisen van een onmiddellijke vordering op schadevergoeding op gronden van ondeugdelijke levering rechtvaardigt. Uitzonderlijke omstandigheden worden hier aangemerkt als dringende situaties waarin door een alsnog nakomen van de garantieplicht van leverancier de voor KLAFS dreigende schade naar aller waarschijnlijkheid niet meer ongedaan kan worden gemaakt. In een dergelijk geval heeft KLAFS het recht om op kosten en voor risico van leverancier de benodigde maatregelen te nemen, zonder redelijke termijnbepaling of garantie op succes, op voorwaarde dat KLAFS de leverancier hiervan op de hoogte stelt.                                
 6. Indien KLAFS schadevergoeding eist, staat het KLAFS vrij om de schade concreet vast te stellen of - voor zover de desbetreffende situatie zich daadwerkelijk heeft voorgedaan - een vordering op basis van de volgende schadebedragen te eisen: 

  - Klacht: € 75,00 netto 

   - Sorteren van defecte producten, voor zover er geen sprake was van serieschade krachtens artikel 8: € 50,00 netto per uur 

  - Meerwerk: € 75,00 netto per uur 

  - On-site herstel: € 200,00 per inzet exclusief materiaalkosten

  De genoemde vaste schadebedragen laten het recht op schadevergoeding vanwege andere directe of indirecte schade onverlet. Daarnaast behoudt KLAFS zich het recht voor om aan te tonen dat KLAFS nog meer schade heeft geleden. Leverancier behoudt zich het recht voor om aan te tonen dat er voor KLAFS sprake was geen of geringe schade.
 7. In ontvangstneming van de producten, evenals het verwerken, de betaling en bijbestelling van nog niet als ondeugdelijk aangemerkte producten geldt niet als goedkeuring van de levering en betekent geenszins dat KLAFS afstand doet van schadevergoeding vanwege ondeugdelijke levering. Indien er binnen een termijn van zes maanden na de risico-overdracht een defect wordt vastgesteld, bestaat het vermoeden dat de producten reeds ten tijde van de risico-overdracht ondeugdelijk waren, behalve wanneer voornoemd vermoeden niet verenigbaar is met de aard van het object of het defect.
 8. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de verjaringstermijn voor schadevergoeding wegens ondeugdelijkheid van KLAFS 36 maanden, ingaande vanaf het moment van levering van de producten. Eén en ander geldt niet wanneer de leverancier de defecten opzettelijk heeft verzwegen of indien de defecte producten conform hun bestemming in een constructie werden gebruikt hetgeen tot de ondeugdelijkheid van voornoemde constructie heeft geleid, of wanneer er sprake is van een defect in een constructie. Voor klachten die binnen de verjaringstermijn door KLAFS vanwege defecten werden ingediend, vervalt de vordering op schadevergoeding op zijn vroegst zes maanden na het indienen van de klacht. Ingeval KLAFS de producten inkoopt ten behoeve van wederverkoop, gaat de verjaringstermijn in op het moment van aanvang van de verjaringstermijn voortvloeiende uit de wederverkoop van voornoemde producten, echter uiterlijk twaalf maanden na ontvangst van de producten door KLAFS. Hetzelfde geldt wanneer KLAFS de producten inkoopt om deze te verwerken.
 9. Leveranciers van producten die op een bepaald tijdstip mogelijk vervangen moeten worden, zijn gehouden om KLAFS na het verstrijken van de verjaringstermijn, gedurende een termijn van nog tien jaar te voorzien van de benodigde vervangende onderdelen en accessoires, zoals gereedschap, tegen de huidig geldende prijzen verhoogd met een compensatie voor inflatie.

 Overige garantieverplichtingen van de leverancier blijven onverminderd van kracht.

8.    SERIESCHADE

 1. Van serieschade is sprake wanneer van een levering ruim 5% van de producten van voornoemde levering identieke defecten vertonen. Serieschade omvat met name ook producten uit voornoemde levering die reeds werden verwerkt, gewijzigd of anderszins gebruikt werden.
 2. Ingeval van serieschade is leverancier gehouden om vervangende goederen aan KLAFS te leveren of de defecten van de volledige levering in kwestie te herstellen of alle uit de serieschade voortvloeiende schade te vergoeden, in het bijzonder de hieruit voortvloeiende voorzienbare gevolgschade en indirecte schade. Onder indirecte schade worden ook de kosten voor een terugroepactie gerekend. Artikel 7 is hier van kracht.
 3. Leverancier zal KLAFS naar beste kunnen ondersteunen bij het nemen van alle benodigde maatregelen voortvloeiende uit een serieschade welke door KLAFS als noodzakelijk worden aangemerkt.

 9.    PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

 1. Leverancier verplicht zich de traceerbaarheid van de producten te waarborgen.
 2. Leverancier is is gehouden KLAFS tegen claims van derden te vrijwaren van nationale en internationale productaansprakelijkheid, behalve wanneer hij op grond van wettelijke productaansprakelijkheid niet verantwoordelijk is voor de defecten aan de producten noch voor de opgetreden schade. Andere rechten op schadevergoeding van KLAFS blijven onverminderd van kracht.
 3. In het kader van voornoemde vrijwaringsplicht dient leverancier KLAFS in het bijzonder de kosten te vergoeden ontstaan of voortvloeiende uit een door KLAFS uitgevoerde waarschuwings-, omruil- of terugroepactie. KLAFS zal leverancier, voor zover mogelijk en redelijk, over de inhoud en omvang van de uit te voeren maatregelen op de hoogte brengen en hem in de gelegenheid stellen zijn mening te geven. Leverancier zal KLAFS naar beste kunnen en redelijkheid ondersteunen bij het nemen van alle benodigde maatregelen welke KLAFS als noodzakelijk aanmerkt.
 4. Leverancier is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor de producten, met een dekking van ten minste € 5 mln. voor lichamelijk letsel per persoon en minimaal € 5 mln. voor materiële schade met een looptijd van 10 jaar. Onder de verzekeringsdekking moet met name het gebruik vallen van producten ten behoeve van de realisatie van wellness-installaties, die onder andere ook in schepen worden ingebouwd. De verzekering moet daarnaast ook de vergoeding van kosten voor inbouw en demontage, evenals inspectie- en screeningkosten dekken. Leverancier waarborgt dat diens verzekering de wijziging van de wettelijke voorschriften krachtens onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden, en in het bijzonder de wijziging van de wettelijk geldende verplichting op het uitvoeren van inspectie en het melden van defecten, zoals bepaald in artikel 7.2 en 7.3 van onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden accepteert, en dat de bestaande dekking van zijn aansprakelijkheidsverzekering hierdoor niet wordt aangetast. Dekking moet ook in het buitenland van kracht zijn. Leverancier cedeert hierbij alle uit de aansprakelijkheidsverzekering voortvloeiende vorderingen en daarmee samenhangende rechten aan KLAFS. KLAFS accepteert hierbij voornoemde cessie. Indien de verzekeringsovereenkomst geen cessie toestaat, geeft leverancier hierbij opdracht aan de verzekering om eventuele betalingen uitsluitend aan KLAFS te verrichten. Andere rechten op schadevergoeding van KLAFS blijven onverminderd van kracht. Op verzoek van KLAFS dient leverancier KLAFS het bewijs te leveren dat voornoemde aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk werd afgesloten. Leverancier onthoudt zich van iedere handeling en verzuim dat de verzekeringsdekking kan schaden.
 5. Indien leverancier diens verplichting, zoals bepaald in lid 3 niet nakomt, is KLAFS gerechtigd, hetzij niet verplicht, een aansprakelijkheidsverzekering op kosten van leverancier af te sluiten.

 10.    EIGENDOMSRECHT DERDEN

 1. Leverancier waarborgt dat de levering en het gebruik van de producten geen inbreuk inhoudt op patenten, licenties of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Eén en ander geldt niet indien de producten door KLAFS werden ontwikkeld, behalve wanneer de leverancier voor een productieproces kiest waarbij sprake is van schending van voornoemde rechten.
 2. Indien KLAFS of diens klanten vanwege levering en gebruik van de producten door een derde worden beschuldigd van schending van voornoemde rechten, is leverancier verplicht om KLAFS van voornoemde vorderingen te vrijwaren. Voornoemde vrijwaringsplicht heeft betrekking op alle toepassingen die samenhangen met het gebruik van de producten door KLAFS. KLAFS is met name gerechtigd om op kosten van leverancier de toestemming voor gebruik van de producten bij derden te verkrijgen. De vrijwaringsplicht is niet van kracht wanneer leverancier zich voor de schending van eigendomsrechten van derden op overmacht kan beroepen.

 11.    OVERMACHT

 1. Indien overmacht KLAFS verhindert diens contractuele verplichtingen na te komen, met name ingeval van verhindering van inontvangstneming van de producten, zal KLAFS voor de duur van de blokkade, evenals gedurende een redelijke aanlooptijd worden ontslagen van diens leverplicht en is in een dergelijk geval aan leverancier geen schadevergoeding verschuldigd. Hetzelfde geldt wanneer het KLAFS, door onvoorziene omstandigheden en buiten de schuld van KLAFS om, met name door arbeidsconflicten, overheidsmaatregelen, storingen in de energievoorziening, operationele werkonderbrekingen, onmogelijk wordt gemaakt om diens verplichtingen na te komen of dit redelijkerwijze niet van KLAFS kan worden verlangd. Indien dergelijke omstandigheden ertoe leiden dat de verkoop van voornoemde producten wordt verhinderd ten gevolge van een afgenomen vraag, mag KLAFS weigeren de producten in ontvangst te nemen. Hetzelfde geldt wanneer dergelijke omstandigheden zich op een tijdstip voordoen waarop er bij KLAFS sprake is van een achterstand in de inontvangstneming van producten.
 2. Indien een dergelijke belemmering langer dan vier maanden duurt en KLAFS dientengevolge geen belang meer heeft bij het uitvoeren van de overeenkomst, is KLAFS gerechtigd deze te beëindigen. Op verzoek van leverancier is KLAFS gehouden om zich, na het verstrijken van de termijn, uit spreken of hij van diens recht om de bestelling te annuleren gebruik wenst te maken of de producten binnen een redelijke termijn in ontvangst zal nemen.

 12.    AANSPRAKELIJKHEID KLAFS

 1. KLAFS is onbeperkt aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit inbreuk op garantie of voor lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan gezondheid. Hetzelfde geldt voor opzet en grove nalatigheid. In gevallen van licht verzuim is KLAFS slechts aansprakelijk in de mate waarin er sprake was van schending van wezenlijke plichten uit hoofde van de aard van de overeenkomst en welke voor het uitvoeren van de overeenkomst van bijzondere betekenis zijn. Ingeval van schending van dergelijke plichten, verzuim en onmogelijkheid blijft aansprakelijkheid voor KLAFS inzake dergelijke schade beperkt, in aanmerking nemende dat hiermee in het kader van de uitvoering van de overeenkomst rekening moet worden gehouden. De wettelijke aansprakelijkheid voor productfouten blijft onverminderd van kracht.
 2. Ingeval KLAFS niet of slechts gedeeltelijk aansprakelijk kan worden gesteld, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de personeelsleden, medewerkers, werknemers, vertegenwoordigers en andere personen die KLAFS inhuurt voor de uitvoering van de overeenkomst.

 13.     GEHEIMHOUDING, RECLAME MAKEN MET DE NAAM KLAFS

 1. De leverancier is verplicht tot geheimhouding aangaande hem uit hoofde van de overeenkomst verstrekte informatie die vertrouwelijk van aard of herkenbaar is als handels- of industrieel geheim of waar het informatie betreft waaruit het belang voor KLAFS van geheimhouding kan worden afgeleid, één en ander voor de duur van vijf jaar en voornoemde informatie mag niet worden vastgelegd, doorgegeven noch commercieel worden gebruikt, behalve wanneer dit uit hoofde van de zakelijke relatie nodig is.
 2. De geheimhoudingsplicht vervalt indien leverancier kan aantonen dat de informatie hem voorafgaand aan de contractuele relatie bekend was, als algemeen bekend of algemeen toegankelijk wordt aangemerkt of leverancier hier buiten zijn schuld om reeds van op de hoogte was. De bewijslast ligt in dezen bij de leverancier.
 3. Partijen zullen afspraken contractueel vastleggen om te waarborgen dat hun personeelsleden en leveranciers zich eveneens gedurende de termijn van vijf jaar onthouden van eigen commercieel gebruik, het doorgeven of het ongeoorloofde vastleggen van voornoemde handels- en industriële geheimen.
 4. Leverancier mag uitsluitend na verkrijging van schriftelijke toestemming van KLAFS reclame maken op basis van diens zakelijke relatie met KLAFS of met producten die speciaal voor KLAFS werden geproduceerd.

 14.    SLOTBEPALINGEN

 1. Leverancier is uitsluitend na verkrijging van schriftelijke toestemming van KLAFS gerechtigd om rechten en verplichtingen aan derden over te dragen of een bestelling of wezenlijke delen van een bestelling door derden uit te laten voeren.
 2. Tegenvorderingen van zijden leverancier zijn enkel toelaatbaar indien deze wettelijk of onbetwistbaar zijn. Leverancier kan alleen dan aanspraak maken op het retentierecht wanneer de tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding berust.
 3. Toeleveranciers van de leverancier worden aangemerkt als personen die worden ingehuurd door leverancier ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst KLAFS dient hierover op verzoek per omgaande schriftelijk te worden ingelicht.
 4. Op de rechtsbetrekking tussen leverancier en KLAFS is het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (CISG).
 5. Exclusieve bevoegdheid voor de beslechting van alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen tussen KLAFS en leverancier is de vestigingsplaats van KLAFS. KLAFS mag eveneens een procedure aanhangig maken in de vestigingsplaats van leverancier, evenals bij iedere andere bevoegde rechtbank.
 6. Plaats van uitvoering voor diensten te verzorgen door leverancier in het kader van naleveringen en verbeteringen achteraf en ten behoeve van dienstverlening van KLAFS is de vestigingsplaats van KLAFS, behalve wanneer ten behoeve van de levering een ander leveradres of gebruiksadres wordt vermeld. Plaats van uitvoering in het kader van naleveringen en het aanbrengen van verbeteringen achteraf is de plaats waar de producten dien ten behoeve werden gebracht.
 7. De overeenkomst is opgesteld in de Duitse taal.
 8. Indien een bepaling in onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden volledig of gedeeltelijk nietig of onwerkbaar zijn of worden, of indien er in onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden sprake is van een leemte, zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten. Voornoemde nietige of onwerkbare bepaling wordt vervangen door de overeengekomen geldige of werkbare bepaling die het meest op de nietige of onwerkbare bepaling lijkt. Indien er sprake is van een leemte, zal de overeengekomen bepaling gelden die overeenstemt met hetgeen in het kader van onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden de bedoeling zou zijn geweest, voor zover partijen hierover van tevoren afspraken hebben gemaakt.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

KLAFS GmbH heeft de inhoud van deze website met de grootste zorg samengesteld en zal deze regelmatig bijwerken. Alle informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden aangemerkt als vervanging van een zorgvuldig samengesteld individueel advies inzake een aankoopbeslissing. De technische kenmerken en uitvoeringen van de beschreven producten dienen slechts ter illustratie. Kenmerken en uitvoeringen kunnen met name per land verschillen. Wijzigingen te allen tijde voorbehouden.

De juiste en actuele informatie inzake technische specificaties, uitvoeringen of eigenschappen van onze producten krijgt u uitsluitend van uw deskundige KLAFS-adviseur. KLAFS GmbH is niet aansprakelijk voor de actualiteitswaarde, juistheid en volledigheid van de op deze pagina's vermelde informatie noch voor een te allen tijde storingsvrije toegang tot de website. Wanneer wij verwijzen naar de website van een derde (links), is KLAFS GmbH op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte website. Door op de link te klikken, verlaat u het informatieaanbod van KLAFS GmbH.

Op het aanbod van derden kunnen andere voorschriften van toepassing zijn, met name op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast is KLAFS GmbH niet aansprakelijk te stellen voor kleine onnauwkeurigheden in het aanbod op de website, met name in de door KLAFS GmbH op de website als download ter beschikking gestelde bestanden van KLAFS GmbH, voor zover deze geen betrekking hebben op wezenlijke contractuele verplichtingen inzake leven, gezondheid of lichaam of te maken hebben met eisen krachtens de wet op productaansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor door ons ingehuurde leveranciers ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

COPYRIGHT, MERKRECHT EN ANDERE EIGENDOMSRECHTEN

© COPYRIGHT KLAFS GMBH

Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud en lay-out van onze website wordt beschermd door auteursrecht en andere rechten op intellectueel eigendom. Gebruik van alle inhoud of delen daarvan is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik. Uitzondering hierop vormen de pagina's bestemd voor de pers en PR-activiteiten. Het hier gepubliceerde tekst- en beeldmateriaal mag vrij worden gebruikt voor redactionele toepassingen. Indien de inhoud wordt gekopieerd, dient expliciet vermelding te worden gemaakt van alle copyright en rechten op intellectueel eigendom van KLAFS GmbH. De inhoud van de teksten mag niet worden gewijzigd of zonder schriftelijke toestemming van KLAFS GmbH op andere websites worden gebruikt. Op de inhoud en/of foto's afgebeeld op deze website kunnen auteursrechten van derden rusten.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle op deze website afgebeelde merksymbolen beschermd door het intellectueel eigendomsrecht van KLAFS GmbH. Dit geldt met name voor merken, modelbeschrijvingen, logo's en symbolen. En ook de vermeldingen en logo's van andere firma's die op de website van KLAFS GmbH staan, kunnen van rechtswege zijn beschermd.